دستگاه حضور و غیاب و افق فرا ویژن

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدل OFV-850

دستگاه حضور و غیاب محصول افق فرا ویژن

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدل OFV-650

دستگاه حضور و غیاب و محصولات افق فرا ویژن

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدل OFV-630

دستگاه حضور و غیاب و تولیدات افق فرا ویژن

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدل OFV-620

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدل T10-FACE

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدل T10-FACE

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدل T50-FACE

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدل T50-FACE

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدل T30-FACE

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدل T30-FACE

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدل T20-FACE

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدل T20-FACE