نرم افزارهای کمکی

نرم افزار SQL 2005 64 bit

 
https://www.ofv-co.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_move_bottom.svg

نرم افزار SQL 2005 32 bit 

 

https://www.ofv-co.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_move_bottom.svg

نرم افزار ۲۰۰۵ SQL Express 

 

https://www.ofv-co.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_move_bottom.svg

نرم افزارهای دسترسی از راه دور

نرم افزار UltraViewer

 
https://www.ofv-co.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_move_bottom.svg

نرم افزار Any Desk

 

https://www.ofv-co.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_move_bottom.svg

نرم افزار Ammyy 3.6

 

https://www.ofv-co.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_move_bottom.svg